Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

1. Sklep internetowy Warmińsko Mazurski Klaster Meblowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo akcyjna, dostępny pod adresem internetowym https://e-sklep.wmkm.eu/ prowadzony jest przez Warmińsko Mazurski Klaster Meblowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Smolnikach, 14-200 Iława, Zarejestrowana w Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000480415, Regon: 281538345, NIP: 7441810157, kapitał akcyjny: 34 051 356,00 zł w całości pokryty.

 

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

3. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie (nie ograniczając się do poniższych):

 

a) Informację dla konsumenta, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287),

b) Informację o administratorze danych, o której mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

 

 

§ 2

Definicje

 

1. Sprzedawca – Warmińsko Mazurski Klaster Meblowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Smolnikach, 14-200 Iława, KRS: 0000480415, Regon: 281538345, NIP: 7441810157.

2. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://e-sklep.wmkm.eu/

3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

4. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Klient – Konsument lub Przedsiębiorca.

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu. Zawierając umowę ze Sprzedawcą, Klient akceptuje postanowienia Regulaminu.

8. Zamówienie - oświadczenie woli (oferta zawarcia Umowy Sprzedaży) Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto - konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do okoliczności i cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

 

§ 3

Kontakt ze Sprzedawcą

 

1. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy:

a) pod adresem: Smolniki, 14-200 Iława, województwo warmińsko-mazurskie,

b) pod adresem e-mail: sklep@wmkm.eu,

c) pod numerem telefonu: +48 601 247 625, +48 601 677 210 (Sprzedawca zapewnia kontakt telefoniczny w dni robocze w godzinach 8:00—16:00),

d) pod numerem faksu: +48 89 555 22 07.

2. Wszelkie płatności, dokonywane w związku z Umową Sprzedaży, powinny być dokonywane na następujący rachunek bankowy Sprzedawcy: 04 1240 5787 1111 0010 9568 4764, chyba że Sprzedawca wyraźnie wskaże inny rachunek.

 

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Edge, Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari,

b) aktywne konto poczty elektronicznej,

c) włączona obsługa plików cookies,

 

 

§ 5

Informacje ogólne

 

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT w wysokości 23%).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych : imię i nazwisko oraz adres e-mail i hasło.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 

1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie, Sklep dopuszcza możliwość składania Zamówień bez konieczności zakładania Konta w Sklepie lub logowania się na Konto);

2. Wybrać Produkt (lub Produkty) będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

3. Zalogować się na Konto (jeżeli nie zalogowano się na nie wcześniej) lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji („Zamówienie jako gość”);

4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;

5. Kliknąć przycisk “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – w tym momencie Klient składa sprzedawcy oświadczenie woli o zamiarze zawarcia wiążącej Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą,

6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

 

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a) Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem (dostawa nie obejmuje wniesienia Produktów do mieszkania/domu/innego budynku),

b) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Warmińsko Mazurski Klaster Meblowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo akcyjna, Smolniki, 14-200 Iława

 

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) Płatność przy odbiorze (za pobraniem u dostawcy lub w przypadku odbioru osobistego),

b) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy, w tym zwłaszcza – jeżeli Sprzedawca tak wskaże - na konto wskazane w § 3 ust. 2 Regulaminu.

 

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu. W celu uniknięcia wątpliwości uznaje się, że informacje o metodach dostawy i płatności podane na stronach Sklepu uzupełniają niniejszy Regulamin w tym zakresie.

 

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a) płatności przelewem za Zamówienie: Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane; w takim przypadku Umowę Sprzedaży uważa się za rozwiązaną bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie, zaś Klientowi nie przysługują wobec Sprzedawcy żadne roszczenia z tego tytułu,

b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki: Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki, bezpośrednio do rąk dostawcy,

c) płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki: Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru; Sprzedawca umożliwia zapłatę za Zamówienie wyłącznie w formie gotówkowej.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy oraz wyboru sposobu dostawy innego niż odbiór osobisty, terminem dostawy wszystkich zamówionych Produktów jest termin dostawy tego spośród zamówionych Produktów, który jest najdłuższy (zasada wysyłania całości Zamówienia na raz). Za na prośbę Klienta i za wyraźną zgodą Sprzedawcy można odstąpić od tej zasady – w takim przypadku wszystkie koszty, związane z częściowym wydawaniem (w tym wysyłaniem) zamówionych Produktów pokrywa Klient.

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Postanowienia ust. 5 powyżej stosuje się odpowiednio.

7. Termin dostawy Produktów objętych zamówieniem rozpoczyna swój bieg:

a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy całości kwoty do zapłaty za wszystkie zamówione Produkty wraz z ewentualnymi innymi kosztami (§ 5 ust. 4 Regulaminu),

b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem (przy dostawie) lub gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

9. Klient odbierając zamówione Produkty jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a także czy jest zgodna z umową. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych podczas transportu, Klient zobowiązany jest spisać w obecności pracownika dostarczającego przesyłkę stosownego protokołu, który dostawca powinien mieć przy sobie. Jeżeli pomimo uszkodzenia przesyłki w transporcie (w tym także zdekompletowania jej zawartości) Klient nie spisał stosownego protokołu i Sprzedawca poniósł szkodę z tego tytułu, Sprzedawca uprawniony będzie do żądania jej naprawienia.

10. W przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami, wszelkie ryzyka związane z utratą lub uszkodzeniem przesyłki przechodzą na Klienta z chwilą przekazania przesyłki dostawcy.

11. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Produktów bez wad. Ewentualne wady Produktów należy niezwłocznie zgłaszać Sprzedawcy w drodze postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w niniejszym Regulaminie i na zasadach w nim określonych.

12. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią instrukcji użytkowania przed przystąpieniem do użytkowania zakupionego Produktu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez niewłaściwą obsługę i użytkowanie lub niestosowanie się użytkownika (Klienta) do zaleceń producenta.

 

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik (firma kurierska).

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach (stosownie do uzgodnienia, o którym mowa w § 9 ust. 5 Regulaminu), termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniego Produktu.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą, zaś wzajemne świadczenia Sprzedawcy i Klienta podlegają zwrotowi.

b) Z zastrzeżeniem postanowień lit. d. poniżej, w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany.

g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości (w tym zużycie) Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w tym w odniesieniu do mowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy (Produkty), które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 

 

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty, wolne od wad.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego Produktu Klient ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, dotyczące rękojmi przy umowie sprzedaży.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, załączyć zdjęcia zgłaszanej wady (jeżeli jest to wada fizyczna), wskazać dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, w formie tożsamej do formy złożenia reklamacji, a jeśli Sprzedawca nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

8. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, wówczas postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przepisy Kodeksu cywilnego, odnoszące się do rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktów nie będą miały zastosowania (wyłączenie odpowiedzialności za wady).

 

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d) Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

§ 13

Dane osobowe w Sklepie

 

1. Administratorem danych osobowych Klientów, będącymi osobami fizycznymi oraz danych osobowych przedstawicieli Klientów niebędących osobami fizycznymi, zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca. Dane kontaktowe administratora danych wskazano w § 3 Regulaminu.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:

a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską:  wybrany przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Administratora,

b) Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi finansowe, doradcze (w tym prawne) oraz informatyczne (w tym hosting strony i bazy danych Sklepu oraz poczty e‑mail).

4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a ponadto:

a) dla celów prowadzenia prawidłowej rachunkowości – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano dostawy Produktów,

b) dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami – do czasu wygaśnięcia lub przedawnienia wszelkich roszczeń z Umowy Sprzedaży, typowo nie więcej niż przez okres 6 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano dostawy Produktów.

5. Klient ma prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych,

b) żądania od Administratora sprostowania jego danych osobowych,

c) żądania od Administratora usunięcia jego danych osobowych,

d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych,

e) wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych,

f) cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (jeżeli przetwarzanie to odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek stanowi warunek złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży, a niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

2. Prawem właściwym dla rozstrzygnięciem wszelkich sporów powstałych na gruncie stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawartych na jego podstawie umów jest prawo polskie..

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

4. Wszelkie materiały zamieszczone na stronach Sklepu stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, przysługujących Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, które upoważniły Sprzedawcę do korzystania z tych materiałów. Kopiowanie bądź cytowanie jakichkolwiek materiałów pochodzących ze strony Sklepu stanowi naruszenie prawa i będzie ścigane i egzekwowane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, wynikająca z realizacji, braku realizacji bądź wadliwej realizacji umowy ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności za winę umyślną Sprzedawcy i tylko do rzeczywistej szkody w majątku Klienta.

6. Wszelkie spory z Klientem będącym Przedsiębiorcą, mogące wyniknąć w związku z realizacją, brakiem realizacji bądź wadliwą realizacją umowy zawartej ze Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego i europejskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.